Saturday, 22 January 2011

ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿದ ರಹದಾರಿ,

ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿದ ರಹದಾರಿ,ಅದು ಅನುಭವ ಕಲಿಸಿದ ಸರಿ ದಾರಿ,
ಸುಖವೇ ಇರಲೀ ದುಃಖ ವೇ ಬರಲೀ,ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಡುವ ಧಾರಾಳಿ ,
ದೈನಿಕ ಬದುಕನು ಹಸನಾಗಿ ಸಾಗಲು ಕೈವಾರಿ,  

No comments:

Post a Comment