Monday, 26 March 2012

ನಗು ನಗುತ ದಿನ ಸಾಗೋಣ


ಕಂದನ ಬಾಳಿನ ಕನಸು; ಸವಿ ಮಧು ಜೇನಿನ ಆ ಸೊಗಸು.
ಉದಯ ರಾಗದ ಈ ಹರೆಯ; ತೇಲಲಿ ಅನುರಾಗದ ಹೊಳೆಯ.
ಸಾಗುತ ಅಮರ ಮಧು ಪ್ರೇಮ; ಈಜೀವನ ಸಂಧ್ಯಾ ರಾಗ.
ನಗು ನಗುತ ದಿನ ಸಾಗೋಣ; ನಗುವಿನ ಜೊತೆ ಜೀವ ಸವಿಸೋಣ.
ಕಣ್ಮಣಿ ನೆನೆದ ಆ ಕನಸು; ಸವಿ ಮಧು ಜೇನಿನ ಆ ಸೊಗಸು.
ಉದಯ ರಾಗದ ಈ ಹರೆಯ; ತೇಲಲಿ ಅನುರಾಗದ ಹೊಳೆಯ.

ಜಗವಿದು ಸುಂದರ ತಾಣ ಬದುಕು ಬಂಗಾರದ ಪ್ರಾಣ.
ಅನುರಾಗದ ಈ ಸುಂದರ ಪಯಣ;ನಮದಾಗಲಿ ಅಮರ ಮಧು ಪ್ರೇಮ.

ಗತವೈಭವ ನಿನ್ನೆ ತನಕ; ಸವಿಯೋ ದಿನ ಸುಖ ಆತನಕ.
ನಗುವಲಿ ಜೀವ ಕಳಿಯೋಣ; ಸುಖದಲಿ ಜೀವನುಭವಿಸೋಣ.
ನಲಿಯುತ ಸುಖ ದುಃಖದ ಮುಂದೆ; ಇಟ್ಟಡಿ ಬಿಡೆ ಸಾಗುವ ಮುಂದೆ.
ಏನಿರಲಿ ಬಿಡೇ ಇರದಿರಲಿ; ಸರಿ ಸಾಗಲಿ ನಮ ಜಟಕಾಬಂಡಿ.
ನಮ ನಿಧಿ ಸಾಹೇಬನ ನಿಧಿ ಬಂಡಿ.    


No comments:

Post a Comment