Sunday, 25 March 2012

ಆಗದೇ; ಈ ಜೀವದ ನನಸು.

ಕಲಿಸುವ ಸಾಲೆ ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆ ,
ಬಾಳಿಗೆ ಈ ಜೀವನ ಕರೆಯೋಲೆ.
ಆಸೆಯ ಚಿಗುರು,ಸುಂದರ ಕನಸು,
ಹರೆಯದ ವಯಸು ದುಡಿಯುವ ಹುರುಪು;
ಆಹಾ ಈ ಜೀವನ ಸೊಗಸು. ಆಗದೇ;
ಈ ಜೀವದ ನನಸು. 

No comments:

Post a Comment