Tuesday, 1 May 2012

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ್ನಯ್ಯ; ಸಿದ್ದ್ರಾಮಯ್ಯ

ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನೇ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ; ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಲ್ಗ್ವಾಡಿಲಿ ಬಿದ್ದಾನಯ್ಯ.
ಇಲ್ಲಿ ಉಟ್ಟುಟ್ಕೋಕೊಂಡು ಹಾಯ್ಯಾಗಿ ಇದ್ದೊವ್ನು
ಅದು ಹ್ಯಾಗೆ ಕೆಟ್ಹೋದ್ನಯ್ಯ;ಶಿವ ಸಿದ್ದಯ್ಯ.(೧)

ಇಲ್ಲಿ ಖಲಿಫಯ್ಯ; ಅಲ್ಲಿ ಫಕಿರಯ್ಯ!!!
ಹಾದಿ ಬಿಟ್ಮ್ಯಾಗೆ ಯಾರೇನು? ಹೆಂಗ್ಯೇನು?
ಅದು ಹ್ಯಾಗೆ ಕೆಟ್ಹೋದ್ನಯ್ಯ;ಶಿವ ಸಿದ್ದಯ್ಯ.(2)

ಎಲ್ಲಿ ಶಿವ ಸಿದ್ದಯ್ಯ? ಎಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದ್ರಾಮಯ್ಯ?
ನೋಡ್ ಶಿವನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ಹೋದ ಹೆಂಗ ಸಿದ್ದ್ರಾಮಯ್ಯ
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಳಾದ್ನಯ್ಯ; ಸಿದ್ದ್ರಾಮಯ್ಯ. (೩)

ಶಿವ ಪಾಪಿ ಕಾಪಾಡೋ ಹಾದಿ ಬಿಟ್ಟವಗೆ!!!
ಸರಿ ದಾರಿಬರಲು ನಿನ್ಕರುಣೇ-ಬೇಕಯ್ಯ.
ಬೇಡುವೆ ಕರುಣಿಸಿ  ಕಾಪಾಡಯ್ಯ. (೩)

No comments:

Post a Comment