Monday, 14 May 2012

ತಪ್ಪದು ಎಣಿಸಲು ದಿನ ಮೂವತ್ತು.

ಎಪ್ರಿಲ ಜೂನ ನೋವ್ಹೆಂಬರ ಸಪ್ತೆಂಬರ;
ಇವು ನಾಲ್ಕು ಎಣಿಸಲು;

ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳ ತಿಂಗಳು.
ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲಿ ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು;ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು.
ಉಳಿದವುಗಳ ದಿನ ಮೂವತ್ತೊಂದು.
ತಪ್ಪದು ಎಣಿಸಲು ದಿನ ಮೂವತ್ತು.   

No comments:

Post a Comment