Sunday, 12 December 2010

ಆಸೆಗೆ ಇರಲಿ ಚಿತ್ತದ ನೆಮ್ಮದಿ.

ಭಾವ ಭಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ,ಯುಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯದೇನು?
ಇಷ್ಠ ದೇವರ ಮುಂದೆ,ಅಷ್ಟ ದೆವರದೇನು?
ಕಾಶಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ, ಕಾಸು ಲಿಂಗನದೇನು?
ಆಸೆಗಳ ಕೊಡ ಹೊತ್ತು,ಲೇಸ ಬಯಸಿದರೇನು?
ಇಲ್ಲದಾದ ಹುಡುಕುತ್ತ; ಇದ್ದುದನ ಕಳೆವೇನು?
ದುಡಿಯಬರದ ದುಡುಕಿ ಫಲವೇನು?
ಕಡು ಕಷ್ಟವೋ ಸುಖವೋ,ಇದ್ದುದನನುಭವಿಸಿ;
ಶಾಂತ ಚಿತ್ತದಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗು ಮನುಜ.          

 

No comments:

Post a Comment