Tuesday, 22 May 2012

ಗಮಾರನ ತಬಲಾ ಥೇಕ್ಕೆಗಳು (ಹಾಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ)

ಗಮಾರನ ತಬಲಾ ಥೇಕ್ಕೆಗಳು (ಹಾಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ) 
ತಬಲಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ:
ಧೀ$ ಧಾಗಿನ್-ತ್ತಿ-ನಕ್ಕ್$ ; ಧೀ$ ಧಾಗಿನ್-ತ್ತಿ-ನಕ್ಕ್$ ;
ತಧಿಗಿನ್ ತೊಂ ;  ತಧಿಗಿನ್ ತೊಂ ; ತಧಿಗಿನ್ ತೊಂ ;
ಗಮಾರನ ಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ :
ಹಾಂವ್ -ತು$ಕ್ಕ್$ : ನಕ್ಕ್- ಝ್ಹಾಲ್ಯಾ$ರ್
ತೀ$$$ತು$ಕ್ಕ್$: ನಕ್ಕ್- ಝ್ಹಾಲ್ಯಾ$ರ್
ತಿ$ಕ್ಕ್  ಮ$ಕ್ಕ್ ದೀ : ತಿ$ಕ್ಕ್  ಮ$ಕ್ಕ್ ದೀ (1)

ತಬಲಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ:
ಧಿತ್ತಾ-ಧಿಗ್ಗ್-ಧಿಗ್- ಥೈ : ಧಿತ್ತಾ-ಧಿಗ್ಗ್-ಧಿಗ್- ಥೈ :


ಗಮಾರನ ಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ :
ತಿಕಿಟ್$- ತಿಕಿಟ್$- ತಾ$ : ತಿಕಿಟ್$- ತಾ$
ಗದ್ಗಿನ್-ತಿಕಿಟ್- $ತಾ$  : ಗದ್ಗಿನ್-ತಿಕಿಟ್- $ತಾ (2)

ರಣಹಲ್ಗೆ ಮಲ್ಲೇಶಯ್ಯ ನ ಹಲಗೆಯ ಗತ್ತು:
ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ಕೆಂಚಣ್ಣ: ಹೋರಿ ಮುಗದಾಣ 

ವರಕವಿ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಪ್ರಕಾರ:
ತಾಳ್ಯಾಕ ತಂತ್ಯಾಕ ರಾಗದ ಚಿಂತ್ಯಾಕ;  
ಹೆಜ್ಜ್ಯಾಕ್ ಗೆಜ್ಯ್ಯಾಕ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾರಾ;
ಹೊಯ್ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾರಾ ಕುಣಿಯೋಣು ಬಾರಾ.

No comments:

Post a Comment