Monday, 14 May 2012

ವರುಷಕೆ ತಿಂಗಳು ಹನ್ನೆರಡು;

ವಾರ ವಾರಕೂ ಏಳು ದಿನ,
ಮಾಸ ಮಾಸಕೆ ಹೊಸ ತಿಂಗಳು;

ಮಾಸಕೆ ನಾಕು ವಾರಗಳು.(1)

ವರುಷಕೆ ತಿಂಗಳು ಹನ್ನೆರಡು;
ಹಿಂದೂ ತಿಂಗಳು ಹನ್ನೆರಡು,
ಅಂಗ್ರೇಜಿ ತಿಂಗಳು ಹನ್ನೆರಡು,(2)

ಚೈತ್ರ ದಿಂದ ಫಾಲ್ಗುಣ ವರೆಗೆ
ಹಿಂದೂ ತಿಂಗಳು ಹನ್ನೆರಡು;
ಜಾನೆವಾರೀ ಇಂದ  ಡಿಸೆಂಬರ ತನಕ

ಅಂಗ್ರೇಜಿ ತಿಂಗಳು ಹನ್ನೆರಡು,(3)
  

No comments:

Post a Comment